Ράτσες

February 2015

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις 20/02 2015 η εταιρεία με την επωνυμία «PET SOCIETY PC» (εφ’ εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Παπανικολή, αρ. 22Α με Α.Φ.Μ. 800579712 ΔΟΥ Χαλανδρίου όπως νομίμως εκπροσωπείται, καλουμένης εφ’ εξής «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.ratses.gr.