Ράτσες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PET SOCIETY

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις 20/02 2015 η εταιρεία με την επωνυμία «PET SOCIETY PC» (εφ’ εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Παπανικολή, αρ. 22Α με Α.Φ.Μ. 800579712 ΔΟΥ Χαλανδρίου όπως νομίμως εκπροσωπείται, καλουμένης εφ’ εξής «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.ratses.gr.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.ratses.gr ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

2. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του PET SOCIETY και της ιστοσελίδας www.ratses.gr καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.ratses.gr και κατόπιν καλούνται να επιλέξουν το tab του διαγωνισμού, όπου θα υπάρχει η ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του διαγωνισμού. Για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα διαμορφωμένα πεδία.

4. H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας συμμετοχής που θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.ratses.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και πατώντας το κουμπί «υποβολή». Τα στοιχεία της φόρμας που θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες στην κλήρωση είναι τα ακόλουθα: e-mail, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας.

5. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 20/02/2015 και ώρα 12.00 έως την 09/03/2015 και ώρα 23.59 Οποιαδήποτε συμμετοχή πραγματοποιηθεί εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων, ακόμα και εάν το σύστημα το επιτρέψει, θα θεωρείται ως εκπρόθεσμη και δεν θα συμμετέχει στην κλήρωση.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου. Εξαιρούνται τα πρόσωπα που είναι κάτω των 18 ετών ή κάτω των 16 ετών και δεν διαθέτουν την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα, που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, που είναι εργαζόμενοι με οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες και πρόσωπα ή είναι συγγενείς με αυτούς σε βαθμό έως και β’ βαθμού.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει των παρόντων όρων, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη φόρμα συλλογής στοιχείων για συμμετοχή στο διαγωνισμό και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

8. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές που θα κερδίσουν από μία (1) εκπτωτική κάρτα της Pet Society έκαστος.

9. Οι νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ την 11/03/2015 και ώρα 15.00 Μετά την ανάδειξη των νικητών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αναδείξει δυο (2) επιλαχόντες τα ονόματα των οποίων δεν θα δημοσιευθούν αλλά κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να ενημερωθεί για αυτούς κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

10. Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν ενημερωτικό e-mail που θα τους ενημερώνει για την ανάδειξη τους ως νικητών και για τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου τους. Η Εταιρεία δύναται να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τους νικητές στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που έχουν δηλώσει προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους ως νικητές.

11. Η παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατά την παραλαβή του δώρου κάθε νικητής θα πρέπει να προσκομίσει την ταυτότητά του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διοργανώνει τον διαγωνισμό έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της ταυτότητας κάθε νικητή για να διαπιστώσει την ταυτοπροσωπία

12. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάδειξή του, το ανωτέρω δώρο θα περιέλθει στον πρώτο κατά σειρά ανάδειξης επιλαχόντα και σε περίπτωση μη εμφάνισης αυτού η απονομή του δώρου θα ματαιώνεται κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή θα διατεθεί κατά το δοκούν. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση που ο νικητής είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 των παρόντων όρων ή είναι αδύνατος ο εντοπισμός του λόγω λανθασμένων ή ανακριβών δηλωθέντων στοιχείων.

13. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.

14. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολή (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου από τον νικητή. Η υλοποίηση του διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για διαφημιστικό σκοπό για την προώθηση των υπηρεσιών της.

15. Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και με τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών της (marketing). Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν πλήρη, ανεπιφύλακτη και ρητή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους και της εικόνας τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω..

16. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως – ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της συμμετοχής, β) δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα καταχώρησης της συμμετοχής στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένα μέλη) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

17. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους (γ) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των παρόντων Όρων δ) σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει την συγκατάθεση του γονέα, κηδεμόνα ή συμπαραστάτη του.

18. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής των Δώρων, κατά τα αναφερόμενα στους επόμενους όρους, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των συνεργαζομένων της εταιρειών, παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

19. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προαναφερόμενου Δώρου.

20. Σε περίπτωση διακοπής του Διαγωνισμού, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται στην ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού με πράξη καταχώρησης σε συμβολαιογράφο και με δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.ratses.gr Με την εν λόγω δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης ο Διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

21. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσής του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι συνεργαζόμενες με αυτής εταιρείες δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

22. Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

23. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

24. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

25. Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.ratses.gr
26. Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Mαρία-Ελένη Καμπαδέλη, οδός Αιόλου αρ. 104, β' όροφος, από όπου όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να παραλάβει, με δικά του έξοδα, αντίγραφο αυτών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ